HeSetalla aloittaa 24.1.2015 uutena yhteisötoimintana Aseksuaalien illat! Kerran kuussa lauantaisin keskustellaan aseksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Iltoihin ovat tervetulleita aseksuaalien lisäksi myös henkilöt, jotka haluavat saada tietoa aiheesta. Voit tulla mukaan keskustelemaan ja kyselemään, tai vaikka vain kuuntelemaan.
Ennen ensimmäistä iltaa saamme ilolla jakaa Aseksuaalien iltojen vapaaehtoistoimijoiden kirjoituksen teemasta, joka vaatii ja ansaitsee lisää näkyvyyttä ja oikeaa tietoa.

Mielikuvista ja olettamuksista tietoisuuteen ja oikeaan tietoon

Seksuaalisuudesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta keskustellessa haastavinta on se, että niitä voidaan määritellä monin eri tavoin. Maaret Kallion (erityistason seksuaaliterapeutti, NACS) mukaan ”Seksuaalisuus ja seksi sekoittuvat usein sanoina keskenään. Toisille ne jopa merkitsevät samaa. Seksuaalisuus on sitä mitä olemme, seksi puolestaan on pieni osa sitä mitä teemme seksuaalisuuden alueella”. ¹
Väestöliitto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pohjaavat seksuaalisuuden määritelmänsä WHO:n määritelmään: ”Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa ja se käsittää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolit, seksuaalisen suuntautumisen, erotiikan, mielihyvän, seksuaaliset suhteet ja lisääntymisen. Seksuaalisia kokemuksia ja seksuaalisuuden ilmenemismuotoja ovat ajatukset, fantasia, halut, uskomukset, asenteet, käyttäytyminen, seksuaalisuuden harjoittaminen, roolit ja suhteet. Vaikka seksuaalisuus voi pitää sisällään kaikki nämä ulottuvuudet, ihminen ei aina koe tai ilmennä niitä kaikkia. Biologiset, psykologiset, sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset, eettiset, lailliset, historialliset, uskonnolliset ja hengelliset tekijät vaikuttavat vuorovaikutuksessa seksuaalisuuteen”.²
Seksuaalisesta suuntautumisesta Väestöliitto kirjoittaa seuraavasti: ”Yhtenäisen ja aukottoman selitysmallin löytäminen seksuaaliselle suuntautumiselle ja siihen vaikuttaville tekijöille on hankalaa, ellei jopa mahdotonta. Tärkeää on se kehen ihminen ihastuu, rakastuu ja tuntee seksuaalista vetovoimaa. Tämän vuoksi seksuaalista suuntautumista on hyvä tarkastella tunteiden kohteen ja henkilön oman sukupuolen kokemuksen pohjalta. Seksuaalinen suuntautuminen, kuten myös sukupuolen kokemus, on hyvin moninainen ja ihmisellä on oikeus itse määritellä oma identiteettinsä”. ³
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan ”Seksuaalinen suuntautuminen kertoo, ketä tai keitä kohtaan ihminen tuntee seksuaalista vetovoimaa. Seksuaalinen suuntautuminen on itsemäärittelykysymys. Ihmisellä itsellään on oikeus määritellä itsensä oikeaksi kokemallaan tavalla tai jättää kokonaan määrittelemättä”.²
Henkilö, joka käyttää omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan sanaa aseksuaali tuntee vain vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa muita ihmisiä kohtaan. Aseksuaalisuus ei vaikuta siihen millaisia muita vetovoiman tunteita henkilö tuntee muihin ihmisiin. Aseksuaali henkilö voi siis ihastua ja rakastua muihin. On hyvin yleistä, että aseksuaali henkilö määrittää oman romanttisen suuntautumisensa sen mukaan keneen tai keihin romanttinen vetovoima kohdistuu. Jos henkilö tuntee romanttista vetovoimaa samaa sukupuolta oleviin ihmisiin, on hän romanttiselta suuntautumiseltaan homoromanttinen. Aivan kuten ihmiset voivat olla tuntematta seksuaalista vetovoimaa muihin, ihmiset voivat olla tuntematta myös romanttista vetovoimaa. Sellaisia ihmisiä kutsutaan aromanttisiksi. Aseksuaalisuus ja aromanttisuus eivät ole toisiinsa linkittyviä asioita, vaan esimerkiksi myös heteroseksuaaliksi itsensä määrittelevä henkilö voi olla aromanttinen.
Aseksuaalisuus ei siis ole seksiin liittyvä mielipide, vaikka usein niin oletetaankin. Jokaisella aseksuaalilla henkilöllä on oma mielipide ja suhtautuminen seksiin sekä seksiin liittyviin asioihin. Aseksuaalisuus ei automaattisesti tarkoita seksitöntä elämää. Monelle voi tulla yllätyksenä se tieto, että aseksuaalit henkilöt saattavat masturboida aivan kuten muutkin. Se, että ihminen ei tunne seksuaalista vetovoimaa muita ihmisiä kohtaan, ei tarkoita sitä, että ihmisellä ei olisi seksuaalisia tarpeita. Ja toki masturboimiseen voi olla muitakin syitä kuin seksuaalisten tarpeiden tyydyttäminen, kuten terveydelliset syyt ja rentoutuminen. Aseksuaalisuus ei myöskään sulje pois seksin harrastamista toisen henkilön kanssa. On aseksuaaleja, jotka ovat parisuhteessa henkilön kanssa, joka ei ole aseksuaali. Tällaisessa parisuhteessa elävä aseksuaali henkilö saattaa haluta tyydyttää parisuhteen toisen osapuolen seksuaalisia tarpeita. Jotkut aseksuaalit henkilöt haluavat saada omia biologisia lapsia.
Aseksuaalisuus on vasta viime vuosina alkanut saamaan näkyvyyttä, vaikka aseksuaalisuudesta on oltu tietoisia jo Alfred Kinseyn raporttien⁴ julkaisuista lähtien eli lähes 70 vuoden ajan – ellei kauemminkin.  Siitä huolimatta, että ihmisen seksuaalisuutta on tutkittu hyvin paljon jo satojen vuosien ajan, aseksuaalisuutta on maailmanlaajuisesti tutkittu vain vähän ja Suomessa tuskin lainkaan. Tämä on johtanut siihen, että aseksuaalisuudesta on saatavilla hyvin vähän oikeaa tietoa. Kun tietoa ei ole saatavilla, ihmiset turvautuvat mielikuviin ja olettamuksiin, joita käytetään faktojen tapaan. Aseksuaaleille on tärkeää, että tietoisuus ja oikea tieto aseksuaalisuudesta lisääntyisi, jotta he ymmärtäisivät paremmin omia tuntemuksiaan, osaisivat määritellä oman seksuaalisen suuntautumisensa helpommin, saisivat mahdollisuuden vertaistuelle ja että ympäröivä yhteiskunta oppisi hyväksymään heidät sellaisina kuin he ovat.
Aseksuaalisuuteen ja aseksuaaleihin henkilöihin kohdistuu paljon voimakkaita mielipiteitä ja ajatuksia, varsinkin jos ne esitetään anonyymisti. Ihmisten olisi hyvä muistaa, että seksuaalisuus (ja seksuaalinen suuntautuminen) on jokaisen henkilökohtainen asia ja että itsemäärittelyoikeus koskee myös niitä ihmisiä, jotka kuuluvat vähemmän tunnettuihin seksuaalivähemmistöihin.
– Kirjoittajina Aseksuaalien iltojen vapaaehtoistoimijat
¹ http://www.rakkaudeksi.fi/artikkelit/seksuaalisuus-ja-seksi/seksuaalisuus-enemm%C3%A4n-kuin-pelkk%C3%A4%C3%A4-seksi%C3%A4
² http://www.vaestoliitto.fi/seksuaalisuus/tietoa-seksuaalisuudesta/
http://www.thl.fi/fi/web/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/seksuaalinen-hyvinvointi/seksuallisuus
³ http://www.vaestoliitto.fi/seksuaalisuus/tietoa-seksuaalisuudesta/aikuiset/seksuaalisuus-elamankulussa/seksuaalinen-suuntautuminen-ja-s/
http://en.wikipedia.org/wiki/Kinsey_Reports