FI/EN

 

Tervetuloa Helsinki Pride -yhteisö ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen torstaina 26.11.2020. klo 18.00. 

 

Kokous järjestetään Kaapelitehtaalla. Kokoukseen pyydetään ilmoittautuminen toiminnanjohtaja Aaro Horsmalle,  aaro(@)pride.fi tehdään viimeistään maanantaina 23.11. kello 12.00 mennessä.  Koronatilanteen johdosta voidaan tilaan (Kaapelitehtaalla Tallberginkatu 1 C) ottaa rajallinen määrä osallistua, ilmoittautuneille mahdollistetaan myös etäyhteys.

Kaapelitehtaan tilat ovat esteettömät, mutta kerroksessa ei ole esteetöntä WC:tä. Esteettömyystiedot löydät täältä.

 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kokousasiat; vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta.

 

Syyskokouksessa yhdistykselle valitaan puheenjohtaja vuoden kaudelle, kolme varsinaista hallituksen jäsentä kaksivuotiskaudelle, yksi yksivuotiskaudelle sekä 0-3 varajäsentä vuoden kaudelle

 

Äänioikeutettuja ovat kaikki yhdistyksen varsinaiset, vuoden 2020 jäsenmaksun maksaneet jäsenet. Asettuminen ehdolle yhdistyksen hallitukseen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. 

Voit liittyä jäseneksi vuodelle 2021 verkkokaupassamme.  Jäsenmaksu on 20/40e.

 

Voit tutustua kokouksen esityslistaan alla.

Kokouksessa käsiteltävät toimintasuunnitelma ja talousarvio julkaistaan verkkosivuillamme maanantaina 18.11. Toivotamme jäsenemme lämpimästi tervetulleiksi äänestämään ja osallistumaan keskusteluun yhdistyksemme tulevaisuudesta!

 

***

ESITYSLISTA

 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 2020

Aika: 26.11.2020 klo 18:00

Paikka: ilmoittautumisella Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 C,  Helsinki Pride -yhteisön 4 krs toimitilat ja verkossa

 

1 § Kokouksen avaus

 

2 § Kokouksen osanottajien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Merkitään tiedoksi, että kokouskutsu on esitetty sääntöjen mukaisesti

yhdistyksen verkkosivuilla www.pride.fi vähintään 14 vrk ennen kokousta.

Todetaan kokouksen osanottajat. Kokouskutsu otetaan pöytäkirjan liitteeksi 1

ja osallistujaluettelo liitteeksi 2. Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus  Helsinki Pride -yhteisöön kuulumattomille läsnäolijoille.

 

3 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi

pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

 

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Otetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 

5 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2021.

 

6 § Talousarvio vuodelle 2021

Esitys: Hyväksytään talousarvio vuodelle 2021.

 

7 § Jäsenmaksusta päättäminen

Esitys: Päätetään henkilöjäsenten jäsenmaksuksi 40 euroa ja alennetuksi 20

euroa. Annetaan hallitukselle valtuudet alentaa jäsenmaksu puoleen Helsinki

Pride 2021 -viikon ajaksi ja/tai Pride-viikon jälkeen hallituksen määrittelemäksi

ajaksi.

 

8 § Hallituksen jäsenille suoritettavasta palkkiosta ja tilintarkastajien palkkiosta

päättäminen

Esitys: Päätetään, että yhdistys voi taloustilanteen salliessa maksaa

yhdistyksen puheenjohtajalle vuonna 2021 palkkiota korkeintaan 300 euroa

kuukaudessa. Hallitus voi päättää palkkion maksusta myös osaksi vuotta

kerrallaan. Päätetään, ettei hallituksen jäsenille makseta palkkiota. Päätetään,

että tarpeelliset matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti.

Päätetään, että tilintarkastuksesta maksetaan tilintarkastusyhteisön

veloituksen mukaisesti.

 

9 § Tilintarkastajan valinta vuodelle 2020

Esitys: Valitaan tilintarkastusyhteisöksi BDO Oy / Risto Ekholm.

 

10 § Yhdistyksen puheenjohtajan valinta

Esitys: Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuodelle 2021.

 

12 § Varajäsenten lukumäärästä päättäminen

Esitys: Valitaan yhdistykselle kolme (3) varajäsentä yksivuotiskaudelle 2021.

 

13 § Hallituksen jäsenten valinta

Esitys: Valitaan kolme hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle

kaksivuotiskaudelle 2021-2022, yksi hallituksen jäsen vuodelle 2021 sekä 0-3 varajäsentä yksivuotiskaudelle 2021.

 

13 § Muut mahdolliset asiat

Esitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat.

 

14 § Kokouksen päättäminen

 

 

***

 

Welcome to the regular autumn meeting of the Helsinki Pride Community on Thursday 26 November 2020. at 6 p.m.

 

The meeting will be held at the Cable Factory. Registration for the meeting is requested to Executive Director Aaro Horsma, Aaro (@) pride.fi should be made no later than Monday 23 November. by 12 noon. Due to the corona situation, a limited number of people can take part in the space (at Kaapelitehdas Tallberginkatu 1 C), those who have registered will also be able to connect remotely.

The premises of the cable factory are barrier-free, but there is no barrier-free toilet on the floor. Accessibility information can be found here.

 

The meeting deals with statutory meeting matters; the action plan and budget for 2021 and the election of the chairman and members of the board.

 

The autumn meeting elects a chairman for the association for a term of one year, three regular members of the board for a two-year term, one for a one-year term and 0-3 deputies for a one-year term.

 

All members of the association who have paid the 2020 membership fee are entitled to vote. Nomination to the board of the association does not require membership of the association.

You can become a member for 2021 in our online store. The membership fee is 20 / 40e.

 

You can view the meeting agenda below.

The action plan and budget to be discussed at the meeting will be published on our website on Monday 18.11. We warmly welcome our members to vote and participate in the discussion on the future of our association!

 

***

AGENDA

 

Helsinki Pride Community regular Autumn Meeting 2020

Time: 26.11.2020 at 18:00

Venue: by registration Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 C, 4th floor premises of the Helsinki Pride community and online

 

Section 1 Opening of the meeting

 

Section 2 Verification of the participants in the meeting and their legality and quorum

Presentation: Please note that the invitation to the meeting has been submitted in accordance with the rules

on the association’s website www.pride.fi at least 14 days before the meeting.

Note the meeting participants. The invitation to the meeting is attached as Annex 1 to the minutes

and the List of Participants as Appendix 2. The right to attend and speak is granted to non-Helsinki Pride attendees.

 

Section 3 Election of meeting officers

Proposal: To elect a chairman, a secretary and two for the meeting

the auditor and the teller.

 

Section 4 Adoption of the Rules of Procedure

Presentation: The agenda will be adopted as the agenda of the meeting.

 

Section 5 Action plan for 2021

Proposal: The action plan for 2021 is adopted.

 

Section 6 Budget for 2021

Proposal: The budget for 2021 is adopted.

 

Section 7 Decision on membership fee

Proposal: Decide on a membership fee of EUR 40 for personal members and a reduced membership fee of EUR 20

euros. The Board of Directors is authorized to reduce the membership fee by half in Helsinki

For Pride 2021 weeks and / or after Pride weeks as determined by the Board

for.

 

Section 8 Remuneration paid to the members of the Board of Directors and the remuneration of the auditors

termination

Proposal: It is decided that the association may pay if the economic situation allows

the chairman of the association in 2021 will be paid a maximum of 300 euros

in a month. The Board of Directors may also decide on the payment of the fee for part of the year

one at a time. It is decided that no remuneration will be paid to the members of the Board. It is decided

that the necessary travel expenses are reimbursed in accordance with the state travel rule.

It is decided that the audit will be paid for by the audit firm

according to the charge.

 

Section 9 Election of the auditor for 2020

Proposal: BDO Oy / Risto Ekholm is elected as the audit firm.

 

Section 10 Election of the chairman of the association

Proposal: To elect a chairman for the association for 2021.

 

Section 12 Deciding on the number of alternate members

Proposal: To elect three (3) alternate members for the association for the one-year term 2021.

 

Section 13 Election of members of the Board

Proposal: Three board members are elected to replace the resigning ones

for the two-year period 2021-2022, one member of the Board for the year 2021 and 0-3 deputies for the one-year period 2021.

 

Section 13 Other possible matters

Presentation: Other possible issues will be addressed.

 

Section 14 Closing of the meeting