1 Rekisterinpitäjä

Helsinki Pride -yhteisö ry

Tallberginkatu 1 C, PL 168

2 Rekisterin nimi

Helsinki Pride -yhteisö ry:n jäsenrekisteri

Helsinki Pride -yhteisö ry:n  asiakasrekisteri

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Puh: +35845 121 0026 / sähköposti: aaro@pride.fi

4 Tietosuojasta vastaava henkilö

Puh: +35845 121 0026 / sähköposti: aaro@pride.fi

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

  • Jäsenpalvelut
  • Jäsenviestintä
  • Yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen

Asiakastietoja käsitellään asiakkaiden suostumuksen mukaisesti asianmukaisessa sosiaalialan asiakastietojärjestelmässä. Helsinki Pride -yhteisö ry:llä on käytössä Sofia-asiakastietojärjestelmä.

6 Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:

Rekisteröidyn perustiedot ja yhteystiedot: Hakemuksiin liittyvät tiedot: nimi-, sähköposti-, osoitetiedot.

Yhdistystä koskevat jäsenyystiedot: jäsenyyden kesto, jäsenlaji sekä jäsenmaksu.

Ilman yllä mainittuja tietoja emme voi tarjota jäsenelle jäsenpalveluja tai tietoa toiminnasta.

Asiakkaista käsitellään kunkin asiakkaan kanssa sovittuja tietoja, jotka heidän luvallaan tallennetaan Sofia-asiakastietojärjestelmään.

7 Rekisterin tietolähteet

Käsittelemme vain kuluvan vuoden sekä edellisen vuoden jäsenten ja jäsenyyttä hakevien meille antamia tietoja. Saamme tiedot rekisteröidyltä itseltään Helsinki Pride -yhteisö ry:n verkkosivujen ilmoittautumislomakkeen tai Helsinki Priden verkkokaupan kautta tai henkilökohtaisesti yhdistyksen jäsenhankintapisteillä eri tapahtumissa.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

9 Tietojen siirto kolmanteen maahan (ETA-alueen ulkopuolelle) tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen säilyttäminen

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Tietoja säilytetään rekisterijärjestelmässä, ulkopuolisen palveluntarjoajan suojatulla palvelimella. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy vain Helsinki Pride -yhteisö ry:n tähän valtuuttamilla henkilöillä. Tietoja ei tallenneta tietokoneiden henkilökohtaisille asemille, eikä niistä säilytetä manuaalista aineistoa. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi, mutta vähintään jäsenyyden keston ajan tai kuusi kuukautta jäsenyyden päättymisen jälkeen, jos seuraavan vuoden jäsenmaksulasku on lähetetty. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla.

11 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Helsinki Pride -yhteisö ry, Tallberginkatu 1 C, PL 168

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojasta vastaava henkilö johtaa toimenpiteen käsittelyä.

13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

14 Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 25.5.2018 sekä 14.5.2019.